ЛАБОРАТОРІЯ МУЗИЧНОЇ ЕТНОЛОГІЇ

Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології (ПНДЛМЕ) Львівської державної музичної академії ім. М.В.Лисенка на сьогодні є найбільшим загальновизнаним центром етномузикологічних досліджень у Західному регіоні України, що розробляє фундаментальну проблему «Народна музика й етнічна історія Західної України». Лабораторія створена у грудні 1992-го року при кафедрі музичної фольклористики наказом Міністерства культури і мистецтв України.

Основними напрямками науково-дослідних робіт Лабораторії є:

  1. експедиційно-польова робота;
  2. архівування експедиційних матеріалів;
  3. теоретично-практичні студії і конференційна діяльність.

Науково-дослідницька робота здійснюється штатом лабораторії:

Експедиційно-польова робота є пріоритетною на сучасному етапі. Адже зібраний експедиційним шляхом музично-етнографічний матеріал є фундаментальною основою для наступних теоретичних узагальнень. З іншого боку, невідкладність інтенсивної збирацької роботи зумовлена тим, що більшість непересічних, майстерних виконавців традиційного і, насамперед, обрядового фольклору – люди похилого віку, котрі з відходом в інший світ безповоротно забирають із собою в небуття значну частку безцінного фольклорного надбання.

Теоретичні студії, здійснювані лабораторією, реалізуються насамперед у розробці методології етномузикознавчих досліджень та написанні наукових праць, що стосуються вивчення вокального, інструментального та танцювального фольклору, з найрізноманітніших ділянок етномузикознавства: типології, систематики й аналізу народномузичних явищ, транскрипції й архівування фольклорних матеріалів, джерелознавства, культурологічних аспектів народної музики. історії та теорії музикознавства, польової роботи тощо. Ці дослідження публікуються у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. Окрім того, працівники ПНДЛМЕ беруть участь в науково-теоретичних, практичних і популярних конференціях, семінарах, сесіях, симпозіумах, фестивалях і т.п. в Україні та за кордоном.

Колектив Лабораторії є членом Міжнародної ради традиційної музики (ICTM). ПНДЛМЕ підтримує зв’язки з Міжнародним бібліографічним центром RILM (Repertoire International de Litterature Musicale, голова національного комітету цієї організації м.н.с. ПНДЛМЕ Ірина Федун), Міжнародною музичною колекцією (IMC) Національного звукового архіву Британської бібліотеки, а також різними установами та закладами країн ближнього зарубіжжя та СНД.

Не зважаючи на загальну економічну скруту та вкрай недостатнє державне фінансування, Лабораторія успішно здійснює свою науково-дослідницьку діяльність, виконуючи передусім архиважливе завдання збереження та дослідження традиційної народної музики – «золотого фонду» національної культури.

Фоноархів народної музики при ПНДЛМЕ налічує понад 60 тисяч інвентарних одиниць із понад 1600 населених пунктів і виріс до одного з найбільших в Україні, чим набув значення національної скарбниці.

Найдавніші записи архіву – унікальна збірка фонографічних валиків Й.Роздольського – сягають ще 1900 року. Цілеспрямоване ж накопичення матеріалів розпочалося у 1961 році при створеному тоді В.Гошовським Кабінеті народної музики. На базі Кабінету був заснований фонограмархів народної музики, що стало важливою віхою в історії розвитку фольклористики України. З 1988 року і донині фольклористичну роботу в ПНДЛМЕ очолює Богдан Луканюк. Протягом останніх 15-ти років спостерігалася інтенсифікація всіх ділянок етномузикологічної роботи – експедиційної, наукової, викладацької тощо. Так, майже в 10 разів зросло число записів народномузичних творів порівняно з минулим тридцятиліттям, відповідно, збільшилась і кількість графоархівних матеріалів (транскрипцій творів та музично-етнографічної документації).

Матеріали накопичені більш ніж півтисячною громадою збирачів, серед яких такі відомі особи, як Й.Роздольський, Я.Шуст (учень Ф.Колесси), В.Гошовський, Ю.Сливинський, Л.Кушлик, Б.Луканюк тощо.

У фоноархіві лабораторії згромаджено записи музичного фольклору зі всіх теренів західноукраїнських етнографічних та суміжних земель, що окреслюються межами колишньої Галицько-Волинської держави: Бойківщини, Гуцульщини, Лемківщини, Надсяння, Опілля, Поділля, Полісся, Закарпаття, Буковини, Берестейщини, Підляшшя та інших. Фоноархів представлений розмаїттям жанрів української традиційної музики: колядками, щедрівками, гаївками, веснянками, русальними, купальськими та петрівчаними піснями, весільними, жнивними та пастушими ладканнями, похоронними піснями й голосіннями, колисковими, баладами, історичними піснями, народними думами й лірницькими піснями, інструментальною музикою тощо.

Архів складається з трьох основних фондів:

  1. фоноархіву – збірки скопійованих за спеціальною методикою на магнітній стрічці фонозаписів, зроблених у польових умовах (т.зв. «фондові» записи);
  2. графоархіву, в якому в окремих архівних справах зберігається графічна (писемна) документація експедиційних матеріалів;
  3. нотоархіву – картотеки спеціальних фонологічних (максимально деталізованих) транскрипцій окремих зразків народної музики.

Протягом останніх років інтенсивно проводиться робота з комп’ютерної систематики архівних фондів і перенесення усієї інформації на цифрові носії.

Кафедра музичної фольклористики Львівської державної музичної академії ім. М.Лисенка була заснована в 1991 році як перша в східній Європі. Подібно до таких же підрозділів у провідних музичних вузах Заходу вона покликана провадити різнобічну науково-дослідну діяльність, готувати національні кадри найвищої кваліфікації в галузі музичної культури усної традиції.

Сьогодні на кафедрі працюють відомі науковці та викладачі з багатолітнім педагогічним стажем, які продовжують славні традиції попередників. Це — заслужений працівник культури, кандидат мистецтвознавства, професор Богдан Луканюк, доцент Михайло Мишанич, доцент Ірина Довгалюк, в.о. доцента Любомир Кушлик, викладач Василь Коваль.

За десятиріччя своєї діяльності кафедра та її лабораторія стала не тільки визнаним центром музично-фольклористичних досліджень в західному реґіоні, але й кузнею етномузикознавчих кадрів, яких готує на теоретико-композиторському факультеті окремий відділ етномузикології (музичної фольклористики). На сьогодні його закінчили уже 14 випускників. Більшість із них посіли престижні посади: Василь Коваль — завідувач згадуваної лабораторії; Ірина Довгалюк — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри української фольклористики Львівського національного університету ім. І.Франка; Ірина Федун — викладач тієї ж кафедри; Ольга Коломієць і Лариса Лукашенко — викладачі кафедри театрознавства того ж університету; Юрій Рибак — викладач кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету; Вікторія Фримерштейн — викладач Хмельницького гуманітарно-педагогічнорго інституту; Антоній Поточняк — аспірант факультету антропології університету в Х’юстоні (Rice University, США).

Навчання на етномузикології здійснюється за програмою теоретико-композиторського факультету, що включає всі дисципліни теоретичного (гармонія, поліфонія, аналіз музформ) та історичного (українська, світова, сучасна музика) циклів, із доданням низки спецпредметів, покликаних забезпечити систематичність музично-фольклористичної освіти. Важніші з них: Вступ до етномузикознавства; Музичний фольклор (український та світовий); Експедиційна робота й етномузична транскрипція; Аналіз і систематизація народномузичних творів; Історія етномузикознавчої думки; Етноінструментознавство; Народознавство; Комп'ютерне етномузикознавство; Народновиконавська практика (вокальна й інструментальна); Педагогічна практика.

Після завершення 5-річного навчання студент здобуває не тільки спеціальну музично-фольклористичну, але й повноцінну музикознавчу вищу освіту. Йому присвоюється кваліфікація спеціаліста з фаху етномузикознавство (музична фольклористика) та викладача музично-фольклористичних, музично-історичних та музично-теоретичних дисциплін. Завдяки такій різносторонній підготовці випускники відділу етномузикології мають змогу працювати в навчальних закладах різного рівню акредитації та в найрізноманітніших краєзнавчих, науково-дослідних установах, народновиконавських колективах і т.п. або продовжувати свою академічну освіту на магістерських курсах і в аспірантурі.Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології
Музична академія ім. Миколи Лисенка
вул. О.Нижанківського 5
Львів 79005 Україна


телефон: +38 (0322) 723660
поштова адреса: а/с 839 Львів 79008 Україна
електронна пошта: pndlme@gmail.com, ethnomus@ukr.net
інтернет-сайт: http://folk.org.ua/portal/lme/

дивіться також