Кафедра української фольклористики
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка заснована у червні 1990 року. Її завідувачем був професор, доктор філологічних наук Теофіль Комаринець. Історія кафедри безпосередньо пов’язана з відкриттям у Львівському університеті 1939 року кафедри фольклору та етнографії, яку очолив академік Філарет Колесса. Тоді на кафедрі працювали також професор Адам Фішер, асистент Ярослава Нестюк та старший лаборант Г. Перльс. Філарет Колесса викладав студентам курс – «Український фольклор», Адам Фішер – «Етнографію Європи», «Фольклор народів Європи», зокрема польський, французький та німецький.

Наприкінці липня 1940 року кафедра провела фольклористично-етнографічну експедицію на Волинь, обстеживши землі регіону що межують з Поліссям. Учасники експедиції зібрали і 49 музейних експонатів, у тому числі низку предметів рільництва, кераміки, меблів, одягу тощо. При кафедрі фольклору та етнографії була заснована бібліотека (близько 6000 книжок), існували архів, у якому містилися рукописні матеріали, багата іконографічна збірка, а також музей, який налічував понад 300 рідкісних експонатів матеріальної культури українського народу. Після смерті Ф. Колесси у 1947 році кафедру фольклору та етнографії закрили.

Відкрита (відновлена) у 1990 році кафедра української фольклористики, працює над реалізацією таких завдань:

Студентам філологічного факультету спочатку була запропонована спеціалізація з «фольклористики», а з 1995 року – спеціальність «фольклористика» зі спеціалізаціями «народознавство» й «етномузико­логія». При кафедрі функціонує аспірантура.

Сьогодні на кафедрі працює 13 викладачів, у тому числі 10 кандидатів наук (серед них 8 доцентів), котрі на філологічному, історичному, філософському, факультетах журналістики та культури і мистецтв викладають низку базових і спеціальних курсів, найважливіші серед яких – «Українська усна словесність», «Історія української фольклористики», «Фольклористичний практикум», «Український музичний фольклор», «Історія етномузикології», «Теорія фольклору», «Світовий музичний фольклор», «Фольклор народів світу», «Текстологія» та інші.

Упродовж останнього часу викладачі та аспіранти кафедри опублікували низку монографій (Ярослав Гарасим, Іван Денисюк, Ірина Довгалюк, Василь Івашків, Ганна Сокіл, Михайло Чорнопиский) та статей з різних питань фольклористики, програм та методичних вказівок до навчальних курсів (Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк, Василь Івашків, Ганна Сокіл, Михайло Чорнопиский, Ліля Яремко). У доробку кафедри чотири випуски «Вісника Львівського університету» (серія філологічна, випуски 27 (1999), 31 (2003) і 37 (2006)), 41 (2007) збірник наукових праць і матеріалів «Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – ХХ століття» (2005). Кафедра також провела низку наукових конференцій, зокрема присвячених 130-річчю з дня народження академіка Філарета Колесси (2001), 75-річчю з дня народження професора Теофіля Комаринця (2002), конференцію «Микола Костомаров і Пантелеймон Куліш та актуальні питання української фольклористики» (2007). З 2007 року на кафедрі започатковано щорічні Колессівські наукові читання.

Члени кафедри підтримують зв’язки та плідно співпрацюють з Інститутом народознавства НАН України, кафедрою фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Волинським народознавчим центром, Львівською національною музичною академією імені Миколи Лисенка, відділом україністики Пряшівського університету імені Павла Шафарика (Словаччина), Кольберґівським товариством у м. Пшисуха (Польща), варшавськими, люблінськими і білостоцькими вченими у вивченні культури Полісся, тощо.

Із науковою роботою кафедри безпосередньо пов’язане проведення щорічних літніх студентських фольклористичних експедицій-практик у різні етнографічні регіони України для записування, наукового опрацювання та публікації фольклорних матеріалів. Упродовж останнього часу викладачі та студенти побували на Бойківщині, Гуцульщині, Поліссі, Опіллі, Волині, Слобожанщині та в інших регіонах, де записали унікальні зразки народної творчості. У результаті багаторічної польової праці в архіві кафедри нагромадилося чимало цінних фольклорно-етнографічних матеріалів. Тож сьогодні чи не найактуальнішим завданням кафедри є формування новітнього фольклорного архіву, який відповідає сучасним потребам фольклористики. Зокрема на кафедрі розпочато роботу зі створення електронного каталогу зібраних фольклорно-етнографічних польових матеріалів.

Склад кафедри

Завідувач кафедри: доцент, кандидат філологічних наук Василь Івашків.
Члени кафедри: доцент, кандидат філологічних наук Андрій Вовчак; доцент, кандидат філологічних наук Ярослав Гарасим (декан філологічного факультету); доцент, кандидат філологічних наук Олена Гінда; доцент, кандидат мистецтвознавства Ірина Довгалюк; доцент, кандидат філологічних наук Ганна Сокіл; доцент, кандидат філологічних наук Святослав Пилипчук; доцент, кандидат філологічних наук Михайло Чорнописький; асистент, кандидат філологічних наук Оксана Олійник; асистент, кандидат філологічних наук Ліля Яремко; асистент Богдана Олейко; асистент Олена Сироїд; асистент Ірина Федун.
Лаборанти кафедри: Уляна Парубій, Василина Шпак.


вул. Університетська 1/345
Львів 79602 Україна

телефон: + 38 (032) 2394720
електронна пошта: folklore@franko.lviv.ua
інтернет-сайт: http://www.franko.lviv.ua/faculty/Philol/www/folk.php